Revize hasicích přístrojů

Tento dokument slouží pro zlepšení informovanosti majitele hasicího přístroje (dále jen HP) o stanovených a závazných úkonech, které je nutno provádět při roční kontrole HP. Snaží se o vysvětlení jednotlivých úkonů prováděných při kontrole ve smyslu platných předpisů, které je pro zajištění spolehlivé funkce HP nutno provést.

Ceník revizí hasicích přístrojů Vám rád zašlu na vyžádání na e-mailu nebo telefonu. 

Každý pracovník - kontrolor je povinen mít u sebe platný průkaz o proškolení ke kontrolám HP a na požádání Vám jej ukázat. Kontrolujte tyto průkazy a jednotlivé výrobce v nich uvedené. Pokud provede kontrolu osoba, která nemá platné oprávnění k této činnosti, je to stejné, jako kdyby kontrola nebyla provedena vůbec.

Kontrola hasicího přístroje s tlakovou patronou

Celkový čas k provedení 12 - 16 minut.

1.

Vizuální prohlídka HP.
stav povrchové úpravy, eventuální koroze
kontrola a zapsání výrobního čísla a roku výroby
HP vodní, práškové a pěnové je nutné vyřadit po 25 letech od data výroby
kontrola umístění hasicího přístroje
Demontáž
nárazníkové armatury a hadice s pistolí

Čas potřebný k řádnému provedení
2 - 3 min.

2.

Vyjmutí tlakové patrony.
kontrola jejího obsahu převážením, kontrola, případně výměna těsnění
a vyznačení data kontroly popisem měsíce a roku na patronu
kontrola stavu nárazníkové armatury, uzavírací membrány
vyčištění a namazání všech závitových spojů
kontrola hasiva
při jakémkoliv poškození některého z dílů je nutno jej nahradit pouze originálním schváleným komponentem není možno používat jakékoliv náhražky- hrozí reálné nebezpečí úrazu při použití

Čas potřebný k řádnému provedení
3 - 4 min.

3.

Vyjmutí stoupací trubice.
kontrola jejího stavu a průchodnosti
Kontrola stavu a průchodnosti hadice s výstřikovou pistolí,
kontrola uzavírací funkce pistole, vizuální prohlídka hadice se zaměřením na praskliny, vyboulení, event. poškození závitu, vyčištění a namazání všech závitových spojů
Montáž
zavedení stoupací trubice
vložení uzavírací membrány
montáž hadice s pistolí, vložení tlakové patrony
našroubování nárazníkové armatury, očištění nádoby přístroje

Čas potřebný k řádnému provedení
4 - 5 min.

4.

Zakapání všech závitových spojů plombovací barvou k zamezení neoprávněné manipulace s HP
Zaplombování pojistky nárazníková armatury předepsaným způsobem, plomba musí být opatřena rokem provedení kontroly na straně jedné, a na straně druhé číslem pracovníka - kontrolora
Nalepení kontrolního štítku s datem provedení a příští kontroly HP, na štítku musí být údaje, podle nichž lze identifikovat právnickou nebo podnikající fyzickou osobu, která kontrolu prováděla, jméno a čísla kontrolora HP
Sepsání zápisu o kontrole HP
zápis musí obsahovat identifikaci firmy, která provedla kontrolu HP (stejně jako kontrolní štítek), typové označení, výrobní čísla nádob HP a výsledek kontroly

Čas potřebný k řádnému provedení
3 - 4 min.

Kontrola hasicího přístroje pod stálým tlakem

Celkový čas k provedení 8 - 13 minut.

1.

Vizuální prohlídka HP.
stav povrchové úpravy, eventuální koroze
kontrola a zapsání výrobního čísla a roku výroby
HP vodní, práškové a pěnové je nutné vyřadit po 25 letech od data výroby
HP s náplní CO je nutné vyřadit po 40 letech od data výroby
kontrola umístění hasicího přístroje

Čas potřebný k řádnému provedení
2 - 3 min.

2.

Kontrola tlaku kontrolním manometrem.
u některých typů HP kontrola funkčnosti vestavěného indikátoru tlaku
vynulování při jeho demontáži
kontrola a výměny těsnicích kroužků
při jakémkoliv poškození některého z dílů je nutno jej nahradit pouze originálním schváleným komponentem. Není možno používat jakékoliv náhražky - hrozí reálné nebezpečí úrazu při použití.

Čas potřebný k řádnému provedení
1 - 2 min.

3.

Kontrola stavu a průchodnosti hadice s výstřikovou tryskou,
vizuální prohlídka hadice se zaměřením na praskliny, vyboulení, event. poškození závitu, 
vyčištění a namazání všech závitových spojů
Čas potřebný k řádnému provedení
2 - 3 min.

Montáž
montáž výstřikové hadice
montáž manometru nebo zátky (dle typu HP)
Zakapání všech závitových spojů plombovací barvou.
k zamezení neoprávněné manipulace s HP
očištění nádoby přístroje

4.

Zaplombování pojistky 
spouště předepsaným způsobem, 
plomba musí být opatřena rokem provedení kontroly na straně jedné, a na straně druhé číslem pracovníka - kontrolora
Nalepení kontrolního štítku s datem provedení a příští kontroly HP, na štítku musí být údaje, podle nichž lze identifikovat právnickou nebo podnikající fyzickou osobu, která kontrolu prováděla, jméno a čísla kontrolora HP
Sepsání zápisu o kontrole HP
zápis musí obsahovat identifikaci firmy, která provedla kontrolu HP (stejně jako kontrolní štítek), typové označení, výrobní čísla nádob HP a výsledek kontroly

Čas potřebný k řádnému provedení
3 - 5 min.

Špatně provedená kontrola může následně způsobit nefunkčnost přístroje a ohrozit bezpečnost vyhrazeného tlakového zařízení, mezi než hasicí přístroje patří.

↑ nahoru ↑