Revize požárních hydrantů

Hlavním cílem požární ochrany je preventivní činnost, která klade důraz na zabránění vzniku požáru. Pokud však k požáru dojde, je třeba, aby následky byly co možná nejmenší. Za tímto účelem jsou v objektech i technologiích instalovány různé technické prostředky a věcná zařízení požární ochrany, mezi něž patří také zařízení pro zásobování požární vodou. Tato zařízení je třeba také pravidelně kontrolovat, aby byla zaručena jejich zásahuschopnost.

Kromě povinnosti zařízení pro zásobování požární vodou instalovat, je povinností majitele objektu tato zařízení pravidelně kontrolovat, a to formou revizí. Tuto povinnost mu ukládá Vyhláška MV ČR č.21/1996 Sb. - §2, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady o požární ochraně:

Elektrická požární signalizace, zařízení pro odvod tepla a kouře, zařízení pro zásobování požární vodou a stabilní a polostabilní hasicí zařízení

 1. Projektování, montáž, opravy a revize elektrické požární signalizace, zařízení pro odvod tepla a kouře, zařízení pro zásobování požární vodou a stabilního a polostabilního hasicího zařízení provádějí právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby prostřednictvím osoby způsobilé pro tyto činnosti (dále jen "oprávněné osoby") na základě proškolení výrobcem. Způsobilost pro tyto činnosti se dokladuje písemně.
 2. Revize elektrické požární signalizace, zařízení pro odvod tepla a kouře, zařízení pro zásobování požární vodou a stabilního a polostabilního hasicího zařízení se provádějí pravidelně v jednoročních lhůtách, pokud výrobce nebo projektová dokumentace nestanoví lhůtu kratší. Revize se provádějí podle návodu a pomocí přístrojového vybavení dodaného výrobcem, pokud je výrobce dodal.
 3. O provedené kontrole, opravě nebo údržbě elektrické požární signalizace, zařízení pro odvod tepla a kouře, zařízení pro zásobování požární vodou a stabilního a polostabilního hasicího zařízení se vystavuje doklad, který obsahuje:
 1. název právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby a jméno oprávněné osoby podle odstavce 1 nebo osoby pověřené údržbou podle odstavce 5,
 2. typové označení výrobku a výrobní číslo,                       .
 3. základní údaje o kontrole, opravě nebo údržbě, jejich výsledek, zjištěné závady a zdaje zařízení schopno plnit svoji funkci,
 4. datum a podpis osoby, která doklad vystavila.
 1. Je-li zařízení shledáno nezpůsobilým plnit svoji funkci, musí se to zřetelně vyznačit na zařízení.
 2. Po dobu, než bude zařízení uvedeno do stavu, kdy bude schopno plnit svoji funkci, musí právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která zařízení provozuje, zabezpečit požární ochranu jiným dostatečným způsobem, např. stanovením organizačních opatření, zavedením pravidelných kontrol nebo pochůzek, doplněním hasebních prostředků.'
 3. Při kontrole provozuschopnosti zařízení pro zásobování požární vodou se vychází z doporučené technické normy

Z uvedené vyhlášky tedy vyplývá povinnost majitele provádět prostřednictvím odborných pověřených osob revize zařízení pro zásobování požární vodou. Dále pak tato povinnost vyplývá ' z ČSN 730873 a připravované ČSN EN 671-3.

V minulosti i v současné době však většina revizí těchto zařízení nebyla prováděna ve znění citovaného § 2 Vyhlášky MV ČR č.21/96 Sb.. Revizní technici požárních vodovodů, na rozdíl od revizních techniků hasicích přístrojů většinou nebyli školeni žádným z výrobců a provozní kontroly vykonávali většinou způsobem různě nabitých znalostí. Tak docházelo k situacím, kdy najeden hydrant mohly být napsány dvě revizní zprávy s různým výsledkem. Takové konání, nebo jeho podpora ze stran majitelů požárních vodovodů, či dokonce v mnoha případech i kontrolních orgánů, je však v rozporu s posláním požární ochrany.

Jak tedy docílit správné instalace zařízení pro zásobování požární vodou a následné platné údržby?

Především doporučujeme nakupovat hydrantové systémy u firem, které jsou orientovány na problematiku požární vody a při nákupu si nechat předložit “ujištění o shodě”, popřípadě nahlédnout . do “prohlášení o shodě” a v neposlední řadě si nechat pořídit kopii certifikátu na hydrantový systém, vystavený některou z pověřených zkušeben. Tyto doklady také na vás budou vyžadovány při kolaudaci objektu. Je třeba věnovat pozornost, zda certifikát je skutečně vázán k výrobku, který kupujete a zda nepozbyl platnosti. Pokud vám prodávající není schopen uvedenou dokumentaci předložit, pravděpodobně nebude vše v pořádku a nákup tedy zrušte až do dodání všech potřebných podkladů.

Samotnou montáž pak hydrantového systému pak opět svěřte firmě odborné s platným pověřením. Tato firma vám také po dokončení prací provede revizi pro uvedení do provozu a vystaví vám revizní protokol (revizní zprávu) zpracovanou na základě ČSN 730873. Tento doklad je opět nutný předložit při kolaudaci.

Pokud není stanovena doba kratší je vaší povinností lx za 12 měsíců zajistit revizi hydrantového systému ve smyslu ČSN 730873. Tuto revizi smí provádět pouze revizní technik proškolený výrobcem nebo jím pověřenou osobou a musí se vám prokázat dokladem, který tuto skutečnost potvrzuje. Dbejte na to, aby doklad revizního technika obsahoval výrobce právě vašeho hydrantového systému. Pokud bude revize provedena revizním technikem bez náležitého školení, bude ve smyslu Vyhlášky č.21/96 Sb., §2 považována za neplatnou.

Jaké jsou vnitřní hydrantové systémy?

Tato problematika by měla být řešena projektem požární bezpečnosti staveb, popřípadě posouzením požárního nebezpečí. Na majiteli objektu pak je pouze dodržet potřebné parametry.

V současné době rozlišujeme dva základní systémy:

1. Hydrantové systémy se zploštitelnou hadicí (ČSN EN 671-2) D 25 jsou instalovány převážně v obytných domech C 52 jsou instalovány ve výrobních objektech, objektech větších rozměrů Tento hydrantový systém se skládá z:

 • skříň s dvířky; umístění na stěně, nebo ve stěně
 • zploštitelná hadice příslušného průměru, délky do 20 m
 • kolébka pro uložení dvojitě stočené hadice nebo otočný naviják nebo košík pro skládanou hadici
 • ventil umožňující otevření / uzavření přívodu požární vody do hadice
 • uzavíratelná proudnice s možností nastavení a) zavřeno b) sprchový proud c) plný proud
 • tlakové a hadicové spojky příslušného rozměru jimiž je připevněna hadice k ventilu a proudnice k hadici

1. Hydrantové systémy se stálotvarou hadicí - hadicové navij áky (ČSN 671 -1) s průměrem jmenovité světlosti hadice 19 mm, 25 mm, 30 mm

 • skříň s dvířky; umístění na stěně, nebo ve stěně

tvarově stálá hadice příslušné jmenovité do maximální délky 30 m

 • naviják pro uložení stočené hadice
 • ventil umožňující otevření / uzavření přívodu požární vody do hadice
 • uzavíratelná proudnice s možností nastavení

a) zavřeno b) sprchový proud c) plný proud U obou systémů by mělo být uvedené vybavení v ceně.

V případě rekonstrukce požární vody se rekonstruují také hydrantové systémy a ponechávají se “staré” typy se zploštitelnou hadicí. Revizí však musí být prokázána jejich zásahuschopnost ve smyslu ČSN 730873.

Hydrantové systémy se stálotvarou hadicí se osazují převážně do nově budovaných objektů.

Hydrantové systémy všech typů jsou napojeny na vnitřní vodovod a mimo výjimek musí být trvale pod tlakem s okamžitě dostupnou plynulou dodávkou vody. Osazují se do výšky 1,3 m nad podlahou a jejich umístění musí být takové, aby k nim byl snadný přístup. Skříně mohou obsahovat i jiná hasicí zařízení, pokud tomu jejich velikost odpovídá a pokud toto zařízení nepřekáží rychlému použití ventilu a hadice.

Skříně musí mít dveře a mohou být opatřeny zámkem. Uzamykatelné skříně pak musí být vybaveny otevíráním pro případ nouze, které může být chráněno pouze průhledným a snadno rozbitným materiálem. Za účelem kontroly a údržby musí být skříň odemykatelná klíčem. Skříně nesmí mít ostré hrany, aby nemohly poškodit technické prostředky nebo způsobit poranění.

Dveře skříně musí být otevíratelné v úhlu cca 180°, aby bylo možnou s hadicí běžet v libovolném směru. V případě náročných klimatických podmínek je nutné opatřit dveře skříně vhodnými otvory pro větrání.

Jaké je označení hydrantových systémů?

Barva hadicového uložení (kolébka, košík) i navijáku musí být červená (ČSN ISO 3864). Zde si dovolím upozornit, že nemusí být červená skříň, což je velice zajímavé při umisťování do interiérů nových budov. Tento fakt je často přehlížen.

Skříň a hadicové navijáky musí být opatřeny značkou podle Směrnice 92 / 58 / EHS. Toto označení je velice důležité zvláště v případě, že skříň má barvu přizpůsobenou interiéru.

Na hydrantovém systému musí být označení následujících informací:

 • název nebo obchodní značka výrobce nebo dodavatele, nebo obojí;
 • číslo evropské normy (ČSN EN 671-1 nebo ČSN EN 671-2);
 • rok výroby;
 • maximální pracovní tlak;
 • délka a průměr hadice;
 • průměr hubice (označení na proudnici)

Hydrantový systém; hadicový naviják musí být opatřen návodem k obsluze (možno umístit i v blízkosti). Dodavatel musí dodat také návod k montáži a údržbě.

Rozvody požární vody v plastovém potrubí

Zavodněná rozvodná požární potrubí k dodávce do hydrantových systémů a hadicových navijáků mohou být provedena i z hořlavých materiálů. Volně však mohou být vedena v požárních úsecích bez požárního rizika nebo za předpokladu, že jejich tepelná izolace zajišťuje provozuschopnost potrubí po dobu 30 minut. Další výjimky jsou možné také dle ČSN 730834, toto je však třeba konzultovat s projektantem. V případě, že bude plastové potrubí opatřeno protipožárním obkladem, je třeba aby tento provedla firma k tomu určená a instalaci doložila platným atestem s přesným určením použitého materiálu a dosažené požární odolnosti.

 

↑ nahoru ↑