Požární ochrana

Každý statutární zástupce společnosti či majitel firmy má odpovědnost za dodržování předpisů v oblasti požární ochrany, a to na základě požadavků:

  • zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),
  • vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

a souvisejících předpisů v platném znění.

Jedním z důležitých úkolů v oblasti požární ochrany je seznamování všech zaměstnanců s problematikou požární ochrany v rozsahu, který se jednotlivých zaměstnanců týká tak, aby byli vždy schopni správně vyhodnotit vzniklou situaci, správně na tuto situaci zareagovat a tím eliminovat možné následky nepříznivých stavů na minimální možnou míru.

Základním předpokladem pro správné rozhodování v případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události je znalost problematiky, povinností, předpisů a nařízení v oblasti požární ochrany. Tyto znalosti lze získat především svědomitě prováděným školením v oblasti požární ochrany. Tato školení nemohou ovšem být prováděna pouze formálně, ale každý zaměstnanec si musí být vědom toho, že případnou neznalostí problematiky nebo liknavě prováděným školením ze strany odpovědných zaměstnanců mohou být ohroženy životy a zdraví spoluzaměstnanců a dalších osob, které se na jednotlivých pracovištích mohou vyskytovat a v neposlední řadě jsou ohroženy i materiální hodnoty, které mohou být nesprávným vyhodnocením situace a neznalostí problematiky značně vyšší, než v případě správného postupu při likvidaci požárů, nehod a jiných mimořádných událostí.

Účelem zákona o požární ochraně je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech stanovením povinností ministerstev a jiných správních úřadů, právnických a fyzických osob, postavení a působnosti orgánů státní správy a samosprávy na úseku požární ochrany, jakož i postavení a povinností jednotek požární ochrany.

Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek; při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc.

Vhodným řešením zajištění organizace požární ochrany na pracovišti je zpracovat dokument – organizační směrnici, ve které budou stanoveny organizační požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požadavky na zabezpečení požární ochrany ve společnosti. Jinými slovy zde budou stanoveny povinnosti, odpovědnosti, bezpečnostní požadavky a zákazy týkající se všech oblastí ve vztahu k BOZP a PO.

Cílem těchto učebních textů je poskytnout dostatek důležitých informací a získání všeobecného přehledu o problematice požární ochrany.

Použité zkratky:

BOZP - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

PO - Požární ochrana

OS - Organizační směrnice

↑ nahoru ↑