Základní pojmy podle vyhášky o požární prevenci

Hořlavá látka

(dle § 1 vyhl. č. 246/2001 Sb.,
o stanovení podmínek požární bezpečnosti
a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci))

Hořlavá látka je látka v tuhém, kapalném nebo plynném stavu, která je za předvídatelných podmínek schopna hořet nebo při své látkové nebo fázové změně vytvářet produkty schopné hořet.

Požár

(dle § 1 vyhl. č. 246/2001 Sb.,
o stanovení podmínek požární bezpečnosti
a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci))

Požár je každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob nebo zvířat, ke škodám na materiálních hodnotách nebo životním prostředí a nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy.

Požární bezpečnost a požární nebezpečí

(dle § 1 vyhl. č. 246/2001 Sb.,
o stanovení podmínek požární bezpečnosti
a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci))

 • Požární bezpečností je souhrn organizačních, územně technických, stavebních a technických opatření k zabránění vzniku požáru nebo výbuchu s následným požárem, k ochraně osob, zvířat a majetku v případě vzniku požáru a k zamezení jeho šíření.
 • Požární nebezpečí je pravděpodobnost vzniku požáru nebo výbuchu s následným požárem.

Průvodní dokumentace

(dle § 1 vyhl. č. 246/2001 Sb.,
o stanovení podmínek požární bezpečnosti
a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci))

Průvodní dokumentací se rozumí:

 • montážní návod,
 • technické podmínky pro projektování nebo provoz,
 • návod k obsluze,
 • požadavky na kontroly, údržbu nebo opravy,
 • podmínky požární bezpečnosti pro používání výrobku nebo zařízení,
 • bezpečnostní listy,
 • apod.

Požárně technické charakteristiky a technicko bezpečnostní parametry

(dle § 1 vyhl. č. 246/2001 Sb.,
o stanovení podmínek požární bezpečnosti
a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci))

Požárně technickou charakteristikou se rozumí:

 

 • vlastnost látky vyjádřená měřitelnou hodnotou nebo stanovená na základě měřitelných hodnot více dílčích vlastností; anebo
 • jev vystihující chování látky při procesu hoření nebo s ním související.

Technicko bezpečnostním parametrem se rozumí požárně technická charakteristika, která kvalitativně nebo kvantitativně vyjadřuje vlastnosti hořlavé látky, při jejímž dodržení za předvídatelných podmínek se činnost považuje z hlediska nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu s následným požárem za bezpečnou.

Věcné prostředky požární ochrany

(dle §§ 1, 2, 4 vyhl. č. 246/2001 Sb.,
o stanovení podmínek požární bezpečnosti
a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci))

Věcnými prostředky požární ochrany jsou prostředky používané k ochraně, záchraně a evakuaci osob, k hašení požáru a prostředky používané při činnosti jednotky požární ochrany při záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva při plnění úkolů civilní ochrany, popř. při činnosti požární hlídky.

Druhy věcných prostředků požární ochrany se rozumí:

 • hasicí přístroje (přenosné, přívěsné a pojízdné),
 • osobní ochranné prostředky,
 • prostředky pro záchranu a evakuaci osob (např. seskokové matrace, plachty a záchranné tunely, žebříky, hydraulické vyprošťovací zařízení, pneumatické vaky),
 • prostředky pro práci ve výškách, nad volnými hloubkami, na vodě, ve vodě a pod hladinou,
 • prostředky pro práci s nebezpečnými látkami a pro dekontaminaci, analyzátory plynů, kapalin a nebezpečných látek,
 • požární výzbroj, stejnokrojové a výstrojní součástky a doplňky,
 • spojovací a komunikační prostředky a technologie operačních středisek,
 • hasiva a příměsi do hasiv,
 • požární příslušenství,
 • přenosné zásahové prostředky (např. požární stříkačky, generátory, ventilátory).

Vyhrazenými druhy věcných prostředků požární ochrany jsou prostředky, na jejichž projektování, instalaci, provoz, kontrolu, údržbu a opravy jsou kladeny zvláštní požadavky.

Za vyhrazené druhy věcných prostředků požární ochrany se považují:

 • hasicí přístroje (přenosné, přívěsné a pojízdné),
 • dýchací přístroje,
 • prostředky pro záchranu a evakuaci osob (např. seskokové matrace, plachty a záchranné tunely, žebříky, hydraulické vyprošťovací zařízení, pneumatické vaky),
 • prostředky pro práci ve výškách a nad volnými hloubkami,
 • ochranné oděvy pro práci ve vodě,
 • hasiva (kromě vody) a příměsi do hasiv,
 • požární hadice, proudnice a armatury,
 • motorové stříkačky.

Požárně bezpečnostní zařízení

(dle §§ 1, 2, 4 vyhl. č. 246/2001 Sb.,
o stanovení podmínek požární bezpečnosti
a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci))

Požárně bezpečnostní zařízení jsou systémy, technická zařízení a výrobky pro stavby podmiňující požární bezpečnost stavby nebo jiného zařízení.

Druhy požárně bezpečnostních zařízení se rozumí:

 • zařízení pro požární signalizaci (např. elektrická požární signalizace, zařízení dálkového přenosu, zařízení pro detekci hořlavých plynů a par, autonomní požární signalizace, ruční požárně poplachové zařízení),
 • zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu (např. stabilní nebo polostabilní hasicí zařízení, automatické protivýbuchové zařízení, samočinné hasicí systémy),
 • zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru (např. zařízení pro odvod kouře a tepla, zařízení přetlakové ventilace, kouřová klapka včetně ovládacího mechanismu, kouřotěsné dveře, zařízení přirozeného odvětrání kouře),
 • zařízení pro únik osob při požáru (např. požární nebo evakuační výtah, nouzové osvětlení, nouzové sdělovací zařízení, funkční vybavení dveří, bezpečnostní a výstražné zařízení),
 • zařízení pro zásobování požární vodou (např. vnější požární vodovod včetně nadzemních a podzemních hydrantů, plnících míst a požárních výtokových stojanů, vnitřní požární vodovod včetně nástěnných hydrantů, hadicových a hydrantových systémů, nezavodněné požární potrubí),
 • zařízení pro omezení šíření požáru (např. požární klapka, požární dveře a požární uzávěry otvorů včetně jejich funkčního vybavení, systémy a prvky zajišťující zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot, vodní clony, požární přepážky a ucpávky),
 • náhradní zdroje a prostředky určené k zajištění provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, zdroje nebo zásoba hasebních látek u zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu a zařízení pro zásobování požární vodou, zdroje vody určené k hašení požárů.

Vyhrazenými druhy požárně bezpečnostních zařízení jsou zařízení, na jejichž projektování, instalaci, provoz, kontrolu, údržbu a opravy jsou kladeny zvláštní požadavky.

Za vyhrazené druhy požárně bezpečnostních zařízení se považují:

 • elektrická požární signalizace,
 • zařízení dálkového přenosu,
 • zařízení pro detekci hořlavých plynů a par,
 • stabilní a polostabilní hasicí zařízení,
 • automatické protivýbuchové zařízení,
 • zařízení pro odvod kouře a tepla,
 • požární klapky.

Požární technika

(dle §§ 1, 4 vyhl. č. 246/2001 Sb.,
o stanovení podmínek požární bezpečnosti
a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci))

Požární technikou se rozumí zásahové požární automobily, požární přívěsy, návěsy, kontejnery, plavidla, vznášedla a letadla.

Vyhrazenými druhy požární techniky je technika, pro kterou jsou stanoveny technické podmínky zvláštním právním předpisem (vyhl. č. 35/2007, o technických podmínkách požární techniky).

Za vyhrazené druhy požární techniky se považují zásahové požární automobily s výjimkou velitelských automobilů a vyšetřovacích automobilů s celkovou hmotností do 2000 kg a s výjimkou automobilových jeřábů a vyprošťovacích automobilů a kontejnerů.

Veřejnost

(dle § 1 vyhl. č. 246/2001 Sb.,
o stanovení podmínek požární bezpečnosti
a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci))

Veřejností se rozumí osoby, které se oprávněně mohou vyskytovat při provozovaných činnostech a nejsou v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) k jejím provozovatelům, nejsou vlastníky objektů, v nichž jsou činnosti provozovány ani provozovateli těchto činností.

Ohlašovna požárů

(dle § 1 vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti
a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci))

Ohlašovna požárů je místo s trvalou obsluhou vybavené potřebnými komunikačními prostředky, které je určeno k přijímání hlášení o vzniku požáru nebo jiné mimořádné události a k vyhlášení požárního poplachu, jakož i k plnění dalších úkolů podle příslušné dokumentace požární ochrany.

↑ nahoru ↑