Technik požární ochrany

Plnění povinností vyplývajících z § 5, 6, § 16 odst. 1 a § 16a mohou zabezpečovat technici požární ochrany.
Jedná se o následující:

 • zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany (např. přenosné hasicí přístroje) a požárně bezpečnostní zařízení (např. hydranty, požární dveře) a udržovat je v provozuschopném stavu,
 • vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce,
 • dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností,
 • označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany (např. přenosné hasicí přístroje) a požárně bezpečnostní zařízení (např. hydranty, elektrická požární signalizace),
 • pravidelně provádět preventivní požární prohlídky,
 • umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností, tzn. poskytovat mu požadované doklady, dokumentaci a informace,
 • bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje každý požár vzniklý při činnostech právnických osob nebo podnikajících fyzických osob nebo v prostorách, které vlastní nebo užívají.
 • při spalování hořlavých látek na volném prostranství stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru, toto spalování včetně navrhovaných opatření předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje,

u činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím:

 • stanovit organizaci zabezpečení požární ochrany,
 • prokazatelným způsobem stanovit a dodržovat podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností, případně technologických postupů a zařízení, nejsou-li podmínky provozování činností a zabezpečování údržby a oprav zařízení stanoveny zvláštním právním předpisem,
 • zajišťovat údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení způsobem a ve lhůtách stanovených podmínkami požární bezpečnosti nebo výrobcem zařízení,
 • stanovit z hlediska požární bezpečnosti požadavky na odbornou kvalifikaci osob pověřených obsluhou, kontrolou, údržbou a opravami technických a technologických zařízení, pokud to není stanoveno zvláštními právními předpisy (např. vyhl. č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice)HotwordStyle=BookDefault;  a zabezpečit provádění prací, které by mohly vést ke vzniku požáru, pouze osobami s příslušnou kvalifikací,
 • mít k dispozici požárně technické charakteristiky vyráběných, používaných, zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů potřebné ke stanovení preventivních opatření k ochraně života a zdraví osob a majetku.
 • školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně
 • odbornou přípravu preventistů požární ochrany
 • odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek
 • školení ostatních zaměstnanců o požární ochraně

Odborná způsobilost k výkonu funkce technika požární ochrany se získává složením zkoušky odborné způsobilosti před komisí ustavenou Ministerstvem vnitra.

Technikům požární ochrany vydá Ministerstvo vnitra osvědčení o odborné způsobilosti. Ministerstvo vnitra může na návrh orgánu státního požárního dozoru rozhodnout o odejmutí osvědčení tomu, kdo při výkonu činnosti technika požární ochrany vykazuje závažné nedostatky.

Činnost technika požární ochrany může být vykonávána:

 • v pracovněprávním vztahu (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů;HotwordStyle=BookDefault;  nebo
 • na základě zvláštního zákona (zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů).

↑ nahoru ↑